Skip Navigation
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
V / JV / 9 Volleyball vs. Shawnee @ CHA
October 1, 2019 |04:30 PM - 07:30 PM -

The Event 9 @ 4:30 PM JV @ 5:30 PM V @ 6:30 PM

JH Volleyball @ Longfellow MS
October 3, 2019 |04:30 PM - 07:30 PM -

Game 1 @ 4:30 PM Game 2 @ 5:00 PM Game 3 @ 5:30 PM Game 4 @ 6:30 PM

JH Volleyball @ Whittier MS
October 7, 2019 |04:30 PM - 07:30 PM -

Game 1 @ 4:30 PM Game 2 @ 5:00 PM Game 3 @ 5:30 PM Game 4 @ 6:30 PM

JV / JH Football vs. OCA @ CHA
October 7, 2019 |05:30 PM - 09:30 PM -

JH @ 05:30 PM JV @ 07:00 PM

V / JV / 9 Volleyball vs. Edmond Memorial @ CHA
October 8, 2019 |04:00 PM - 07:00 PM -

Senior Night 9 @ 4:00 PM JV @ 5:00 PM V @ 6:00 PM

JH Football vs. OKC Patriots @ CHA
October 14, 2019 |05:30 PM - 07:00 PM -

JH only

V Football vs. OCA @ CHA
October 17, 2019 |07:00 PM - 10:00 PM -
JH Football @ Crooked Oak
October 22, 2019 |05:30 PM - 07:00 PM -

JH only

V Football @ Minco
October 25, 2019 |07:00 PM - 10:00 PM -
JV / JH Football @ Casady
October 28, 2019 |05:00 PM - 09:00 PM -

JH @ 5:00 PM JV @ 6:30 PM